Zij wil in Duitsland meer samenwerken met de regeringen van Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen om de belemmeringen op het gebied van infrastructuur, sociale zaken en werkgelegenheid weg te nemen. Daarnaast willen de partijen ook binnen Nederland ondernemers de ruimte geven en de innovatiekracht versterken. Concreet zijn er plannen om werkgeverschap aantrekkelijker te maken, de vennootschapsbelasting te verlagen en het bestaande topsectorenbeleid nog meer te focussen.

Reactie DNHK

De Duits-Nederlandse Handelskamer kan zich vinden in de voorgestelde plannen en ziet in het regeerakkoord een positief signaal voor ondernemen in Nederland. DNHK-directeur Günter Gülker: “De voorgenomen maatregelen op het gebied van belastingen en innovatie stimuleren het Nederlandse vestigingsklimaat en maken Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse ondernemers en investeerders, waaronder die uit Duitsland.”

Economische groei

Op basis van het gepresenteerde regeerakkoord verwacht het Centraal Planbureau (CPB) tot het einde van de regeerperiode in 2021 een nog sterkere economische ontwikkeling dan voorheen. De aangekondigde 1,8 procent kan de komende jaren nog verder stijgen tot 2 procent, aldus het CPB. De groei is daarbij vooral gebaseerd op een stijgende binnenlandse vraag. Het werkloosheidspercentage zal volgens dezelfde berekeningen tot 2021 met nog 0,4 procent dalen tot 4,1 procent, de koopkracht zal met 0,7 procentpunt stijgen tot 1,1 procent per jaar en het begrotingsoverschot met 1,1 procentpunten tot 0,5 procent van het BNP dalen.

Samenwerking met Duitsland

De vorige week aangekondigde regeringsconsultaties met Noordrijn-Westfalen zijn terug te vinden in het gisteren gepresenteerde regeerakkoord. Tijdens het bezoek van de minister-president van de Duitse deelstaat werd al gesproken over de kansen op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, grensoverschrijdend geldende diploma’s en de stimulering van startups. In de plannen wordt concreet de uitbreiding van de spoorverbinding Eindhoven-Düsseldorf genoemd. In totaal moet in de komende periode 2 miljard euro extra in infrastructuur worden geïnvesteerd. In Europa zal het kabinet zich inzetten voor een Europese digitale markt om de grensbarrières voor digitaal ondernemerschap weg te nemen.

Arbeidsmarkt en belastingen

Werkgevers kunnen werknemers binnenkort makkelijker ontslaan, door meerdere redenen tegelijk aan te voeren. Daar staat tegenvoer dat de maximale transitievergoeding omhoog gaat. Werkgevers hoeven werknemers pas na drie jaar een vast contract aan te bieden. Mkb’ers hoeven in de toekomst nog slechts één jaar loon door te betalen aan een zieke werknemer, in plaats van de huidige twee jaar.

De vennootschapsbelasting zal tot 2021 in stappen omlaag gaan (van 20 procent en 25 procent naar 16 en 21 procent). Tegelijkertijd wordt het aantal uitzonderingsregelingen binnen het belastingrecht teruggeschroefd. Om het vestigingsklimaat voor buitenlandse ondernemers te verbeteren zal de dividendbelasting grotendeels worden afgeschaft. De verminderde belastinginkomsten zullen door andere regelingen, waaronder een CO2-heffing, worden gecompenseerd.

Innovaties en topsectoren

De innovatiekracht van Nederlandse ondernemers moet groeien door onverminderd aandacht te geven aan technische beroepen en fundamenteel onderzoek. Met name in het topsectorenbeleid zal de focus nog sterken komen te liggen op de drie gebieden energietransitie/duurzaamheid, hightech/nano/fotonica en landbouw/water/voedsel. De overheid wil de creativiteit van ondernemers blijven gebruiken voor toegepaste productontwikkeling door kleine ondernemingen te steunen via de SBIR-regeling.

Energie- en klimaatdoelstellingen

Het nieuwe kabinet kondigt een nationaal klimaat- en energieakkoord aan. Hierin verscherpt het de nationale emissiereductiedoelstelling: in 2030 moet de uitstoot 49% onder die van 1990 liggen. Dat staat gelijk aan een reductie van 56 megaton, waarvan 22 megaton door de industrie bespaard zullen moeten worden. 18 megaton daarvan kan de industrie besparen door de CO2 af te vangen en op te slaan. Een andere concrete maatregel met veel impact is het sluiten van de kolencentrales: dit levert naar verwachting 12 megaton op. Om de binnenstedelijke luchtkwaliteit te bevorderen moeten gemeentes een eenduidig systeem van milieuzones naar Duits voorbeeld in kunnen voeren. Het streven is ook dat in 2030 alle auto’s emissieloos zijn. De behoefte aan Gronings aardgas wordt teruggedrongen. Een budget ca. 50 miljoen euro (2,5 procent van de aardgasbaten) is beschikbaar voor de bevordering van de leefbaarheid in Groningen en de versterking van de regionale economie. Eén van de concrete maatregelen op het gebied van duurzame energie die uit het akkoord naar voren komen, is de uitbreiding van het aantal beschikbare kavels voor windenergieparken op zee.